SZC logo

Gyulai Szakképzési Centrum

OM kód: 203069/033 | 5520 Szeghalom, Ady Endre utca 3.

Intézmény logo

Gyulai SzC Szigeti Endre Technikum és Szakképző Iskola

HírekKözérdekű adatok
Széchenyi 2020

Díjak, kedvezmények

Térítési díjak és érvényesíthető kedvezmények

Gyulai Szakképzési Centrum

Térítési Díjszabályzat

 

A tanulók által térítésmentesen, térítési díj és tandíj ellenében igénybe vehető szolgáltatásokról

           

Érvényes: 2022. szeptember 01-től

 

Jóváhagyta:

Simon István Tamás

kancellár

Térítési díj és tandíj megállapításának jogszabályi háttere:

Készült a szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény (a továbbiakban: Szkt.) és a szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Szkr.) foglalt rendelkezéseknek megfelelően, különös tekintettel az Szkt. 3. §-ra [A szakképzés ingyenessége] és az Szkr. 1. § - 5. § -ra, továbbá a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.), a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény, valamint az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról szóló 100/1997 (VI.13.) Kormányrendelet 12.§ (7) bekezdése alapján. A térítési díj és a tandíj megállapítására az Szkr. 4.§ (1) bekezdése ad felhatalmazást a kancellár részére.

A szabályzat hatálya

 

 • A szabályzat hatálya a Gyulai Szakképzési Centrum részeként működő alábbi szakképző intézményekre terjed ki:
   1. Gyulai SZC Harruckern János Technikuma, Szakképző Iskolája és Kollégiuma,
   2. Gyulai SZC Kossuth Lajos Technikuma, Szakképző Iskolája és Kollégiuma,
   3. Gyulai SZC Székely Mihály Technikuma, Szakképző Iskolája és Kollégiuma,
   4. Gyulai SZC Szigeti Endre Technikuma és Szakképző Iskolája,
   5. Gyulai SZC Dévaványai Technikuma, Szakképző Iskolája és Kollégiuma,
   6. Gyulai SZC Ady Endre – Bay Zoltán Technikuma és Szakképző Iskolája.
 • Az (1) bekezdés a)-f) pontja szerinti szakképző intézményekben az Szkt. alapján ingyenesen biztosított
 1. a) az első kettő szakma megszerzése – ideértve az ahhoz kapcsolódó előkészítő évfolyamban, illetve műhelyiskolában való részvételt is – az első szakmai vizsga befejezéséig, a második szakma esetében legfeljebb három tanéven keresztül,
 2. b) a szakmai képzéshez kapcsolódó első szakképesítés megszerzése az első képesítő vizsga letételéig és
 3. c) a technikumban tanulói jogviszony, illetve felnőttképzési jogviszony keretében az érettségi bizonyítvány megszerzése

az Szkr.-ben és Szkt.-ben meghatározott feltételek fennállása esetén. Az ingyenesség azonban nem korlátlan, az az Szkr. 2. §-ban meghatározottakra terjed ki.

 • Minden esetben ingyenes a szakképzésben tanulói jogviszony keretében való részvétel a halmozottan hátrányos helyzetű és a sajátos nevelési igényű vagy fogyatékkal élő személy részére.
 • Az ingyenesség főszabály szerint a magyar állampolgárokat és az uniós állampolgárokat (szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyeket) illeti meg, de kiterjed az Szkr. 1.A. § c)-i) pontjaiban meghatározott személyekre is.
 • Az Szkt.-ben és az Szkr.-ben meghatározottakon túl térítésmenetesen vehetők igénybe azok a (szakképzési) szolgáltatások, melyeket a Fenntartó az intézmény szakmai programjának jóváhagyásakor térítésmentes szolgáltatásként engedélyezett.

A térítési díj és tandíj ellenében biztosított szolgáltatások

A szakképző intézmények térítési díj ellenében biztosítják:

 • az Szkr. 2.§-ban meg nem határozott egyéb foglalkozásokat, szolgáltatásokat (kivéve, ha valamely foglalkozást, szolgáltatást a Fenntartó az intézmény szakmai programjának jóváhagyásakor térítésmentes szolgáltatásként engedélyezett)
 • a felnőttképzési jogviszonyban a tanulmányi követelmények nem teljesítése miatt az érintett foglalkozásokon való ismételt részvételt
 • az adott vizsgatárgyból a tanulói jogviszony, illetve a felnőttképzési jogviszony fennállása alatt az érettségi bizonyítvány megszerzése előtt sikertelen érettségi vizsga második vagy további javító- és pótlóvizsgáját
 • az érettségi bizonyítvány megszerzése vagy a tanulói jogviszony, illetve felnőttképzési jogviszony megszűnése után az érettségi vizsga, valamint annak javító-, pótló-, szintemelő vizsgájának letételét
 • kollégiumi ellátást azon tanulók és képzésben részt vevők számára, akik a szakképzésben térítési díj/tandíj ellenében vesznek részt, illetve a nem magyar állampolgárok részére az Nkt. 92.§ szerint
 • a második vagy további szakmai vizsga

A szakképző intézmények tandíj ellenében biztosítják:

 • a szakmai oktatáshoz nem kapcsolódó képzést, valamint az ezzel összefüggő más szolgáltatást
 • a tanulmányi követelmények nem teljesítése miatt az évfolyam harmadik és további alkalommal történő megismétlését
 • a szakképzésben való részvételt azok számára, akik nem állnak az Szkr. 1/A. § a) – i) pontjainak hatálya alatt

A térítési díjfizetés mértéke

 • Az Oktatási Hivatal iránymutatása alapján, ha a térítési díj megfizetésére kötelezett érettségi vizsgára jelentkező jelentkezési lapját valamelyik szakképző intézménybe nyújtja be, a térítési díj mértéke az adott évre érvényes kötelező legkisebb munkabér (minimálbér)
 1. tizenöt százalékának megfelelő, ezer forintra kerekített összeg - középszintű érettségi vizsga esetén (a Gyulai Szakképzési Centrum részére kell befizetni)
 2. huszonöt százalékának megfelelő, ezer forintra kerekített összeg - emelt szintű érettségi vizsga esetén (az Oktatási Hivatalnak kell befizetni)

Az itt meghatározott összegek vizsgatárgyanként értendőek. 

 • A szakmai vizsgára való jelentkezés és azon való részvétel azok számára, akik a szakképzésben térítési díj vagy tandíj ellenében vesznek részt, illetve akik második vagy további szakmai javító- illetve pótlóvizsgán adnak számot tudásukról, térítési díj ellenében lehetséges, melynek mértékét a szakmai vizsgadíj és a vizsgáztatási díjak kereteiről szóló, mindenkor hatályos jogszabály, ennek hiányában a főigazgatói-kancellári utasítás határozza meg.
 • A tanuló a szakképző intézményben igénybe vett étkezésért a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény 21/B. §-ban meghatározott mértékű térítési díjat fizeti.
 • A kollégiumi ellátás a középfokú oktatásban résztvevő, illetve első vagy második szakmai képzésben részesülő, 25. életévét be nem töltött diákok számára ingyenes, amennyiben államilag finanszírozott oktatásban vesznek rész. Ha az oktatási intézményben a diák térítési díjat/tandíjat fizet, abban az esetben a kollégiumi férőhely igénybevételéért is térítési díjat kell fizetnie. A térítési díj fizetési kötelezettség a tanévkezdéskor számított szakfeladatra jutó folyó kiadások egy tanulóra eső hányadának

4,51-es tanulmányi átlag felett tizenöt százaléka,

4,00 - 4,50-es tanulmányi átlagig tizenhat százaléka,

3,51 – 3,99-es tanulmányi átlagig tizenhét százaléka,

3,00 - 3,50-es tanulmányi átlagig tizennyolc százaléka,

2,00 – 2,99-es tanulmányi átlagig tizenkilenc százaléka,

elégtelen tanulmányi átlag esetén húsz százaléka.

A tandíj fizetés mértéke

(1) A tandíj mértéke tanévenként a szakmai feladatra - a tanévkezdéskor számított - folyó kiadások egy tanulóra jutó hányadának

4,00-es tanulmányi átlag felett ötven százaléka,

3,51 – 3,99-es tanulmányi átlagig hatvan százaléka,

3,00 - 350-es tanulmányi átlagig hetven százaléka,

2,51 – 2,99-es tanulmányi átlagig nyolcvan százaléka,

2,00- 2,50-es tanulmányi átlagig kilencven százaléka,

elégtelen tanulmányi átlag esetén száz százaléka.

 (2) Az (1) bekezdés a) pontjában meghatározottaktól eltérően az első évfolyamon a tandíj mértéke az első félévben egységesen - a tanévkezdéskor számított - folyó kiadások egy tanulóra jutó hányadának hetvenöt százaléka.

(3) Az (1)  és (2) bekezdésekben foglaltakat a felnőttképzési jogviszonnyal résztvevők tekintetében is alkalmazni kell.

Nem magyar állampolgár díjfizetési kötelezettsége

 (1) Az Nkt. 92.§ (7) bekezdése alapján az a nem magyar állampolgár, aki nem tartozik az Nkt. 92. §-ának (1) és (6) bekezdésében foglaltak hatálya alá az óvodai, iskolai és kollégiumi ellátásért, továbbá a pedagógiai szakszolgálat igénybevételéért díjat fizet. A díj nem haladhatja meg a szakmai feladatra jutó folyó kiadások egy tanulóra jutó hányadát.

A szakképzési intézmény vezetője a díjat - az e rendeletben meghatározott szabályok alapján - csökkentheti, illetve elengedheti, de nem fordulhat a Fenntartóhoz többlet költségigénnyel díjcsökkentésre, illetve a díj elengedésére hivatkozva.

Szociális kedvezmények

 (1) A szülő illetve a tanuló kérelmére megállapításra kerülő térítési díj, illetve tandíj 

 1. huszonöt százalékát el kell engedni abban az esetben, ha a tanuló családjában az egy főre jutó jövedelem meghaladja a kötelező legkisebb munkabért, de nem haladja meg a kötelező legkisebb munkabér másfélszeresét;
 2. ötven százalékát el kell engedni abban az esetben, ha a tanuló családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a kötelező legkisebb munkabért;
 3. hetvenöt százalékát el kell engedni, ha a tanuló családjában az egy főre jutó jövedelem nem éri el az öregségi nyugdíj legkisebb összegét.

(2) A szociális kedvezményre való jogosultságot a kérelem benyújtásakor a kérelemhez csatoltan igazolni kell.

(3) Ha a tanulót azért terheli térítési díj, illetve tandíj fizetési kötelezettség, mert a tanulmányi követelmények nem teljesítése miatt kényszerül az évfolyamot illetve érettségi vizsgát, szakmai vizsgát részben vagy egészben megismételni, szociális kedvezményben nem lehet részesíteni.

Befizetés módja

 (1) A térítési díjat és tandíjat évente kell megállapítani az előző év tanulmányi eredményének és a tanuló szociális helyzetének figyelembe vételével. A tanulói jogviszony keletkezésének évében a tanulmányi eredmény alapján járó kedvezményt a második félévi osztályzatok figyelembe vételével kell megállapítani.

(2) Az egész évre vonatkozó térítési díjat és a tandíjat tanévenként két egyenlő részletben kell befizetni január 14-ig, illetve május 31-ig.

Ettől eltérő fizetési módot (határidő módosítás, részletfizetés) kérelemre az intézmény vezetője engedélyezhet.

(3) Érettségi vizsga, szakmai vizsga javítóvizsgája esetén a vizsgára jelentkezéssel egyidejűleg kell a díjat befizetni.

(4) A (2) bekezdésben említett esetekben a térítési díj és tandíj határidőben történő befizetésének elmulasztása esetén az intézmény vezetője 30 napon belül a fizetésre kötelezettet felszólítja, és a befizetésre új határidőt szab meg. Amennyiben a befizetésre a póthatáridő lejártáig nem kerül sor, a nem tanköteles tanuló a foglalkozásból kizárható, a tanulói jogviszony (a tanuló szociális helyzetének vizsgálata után) megszüntethető a megszüntetés tárgyában hozott döntés jogerőre emelkedésének napján.

A Gyulai Szakképzési Centrumban a 2022/2023. tanévben a következő térítési díjak kerülnek beszedésre:

 Térítési díjak:

 

Nem magyar állampolgár esetén (aki nem tartozik az Nkt. 92.§ (1) és (6) hatálya alá)

Térítési díj: szeptember 1-én aktuális bruttó minimálbér 8%-a /hó 100 Ft-ra kerekítve.

Vizsgadíj nincs, a tandíjat tárgyév szeptember 1-től a következő év június 15-ig fizeti.

Kollégiumi térítési díj: szeptember 1-én aktuális bruttó minimálbér 8%-a /hó 100 Ft-ra kerekítve.

 

A nem tanköteles tanulónak az iskolában a tanulmányi követelmények nem teljesítése miatt az évfolyam második alkalommal történő megismétlésekor

           

Térítési díj: szeptember 1-én aktuális bruttó minimálbér 8%-a /hó 100 Ft-ra kerekítve.

Kollégiumi térítési díj: szeptember 1-én aktuális bruttó minimálbér 8%-a /hó 100 Ft-ra kerekítve.

 

A vendégtanulói jogviszony esetén, kivéve a közismereti képzés elsajátítására irányuló vagy a tartós gyógykezelés miatt létesített vendégtanulói jogviszony:

 

Térítési díj: szeptember 1-én aktuális bruttó minimálbér 8%-a /hó 100 Ft-ra kerekítve.

Kollégiumi térítési díj: szeptember 1-én aktuális bruttó minimálbér 8%-a /hó 100 Ft-ra kerekítve.

 

Az intézmény vezetőjének az általa megítélt egyéni elbírálásai eltérhetnek a fentiektől, melyet igazgatói határozatban foganatosíthat.

A kérelem elbírálásáról az intézmény vezetője dönt.

 

Az érettségi bizonyítvány megszerzése vagy a tanulói jogviszony megszűnése után az érettségi vizsga, továbbá az adott vizsgatárgyból a tanulói jogviszony fennállása alatt az érettségi bizonyítvány megszerzése előtti sikertelen érettségi vizsga második vagy további javítóvizsgája (központilag meghatározottan, el nem térhető módon)

            az adott évre érvényes kötelező legkisebb munkabér (minimálbér)

 1. tizenöt százalékának megfelelő, ezer forintra kerekített összeg - középszintű érettségi vizsga esetén (a Gyulai Szakképzési Centrum részére kell befizetni)

huszonöt százalékának megfelelő, ezer forintra kerekített összeg - emelt szintű érettségi vizsga esetén (az Oktatási Hivatalnak kell befizetni)


Partnereink

SZC logo

Gyulai Szakképzési Centrum


Gyulai SzC Szigeti Endre Technikum és Szakképző Iskola

5520 Szeghalom, Ady Endre utca 3.

Telefon: +36-66-218-909

E-mail: szeghalom@gyszc.hu

OM azonosító: 203069/033


2024Gyulai SzC Szigeti Endre Technikum és Szakképző Iskola