SZC logo

Gyulai Szakképzési Centrum

OM kód: 203069/033 | 5520 Szeghalom, Ady Endre utca 3.

Intézmény logo

Gyulai SzC Szigeti Endre Technikum és Szakképző Iskola

HírekKözérdekű adatok
Széchenyi 2020

Házirend

A házirendről

GYULAI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM

SZIGETI ENDRE TECHNIKUM ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA

 

Házirend

2022-2023. TANÉVRE

 

A Szakképzés 4.0 stratégiára épülő együttműködés eredményeként került megalkotásra a szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény (a továbbiakban: Szkt.) és a szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 12/2020 (II. 7.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Szkr.) alapján, az iskolai házirend megállapítja az e törvényben, továbbá a jogszabályokban meghatározott tanulói jogok gyakorlásának és a tanulmányi kötelezettségek teljesítésén kívül a kötelezettségek végrehajtásának módját, továbbá az iskola által elvárt viselkedés szabályait. A Házirend a Békés Megyei Gyulai Szakképzési Centrum Szigeti Endre Technikum és Szakképző Iskola Tagintézmény egységére vonatkozik.

A házirendet az iskola, vezetője készíti el, és az oktató testület fogadja el. A házirend elfogadásakor, illetve módosításakor az SZMK, továbbá az iskolai diákönkormányzat véleményezési jogot gyakorol. A fenntartó egyetértését azokban az esetekben ki kell kérni, amelyekből a fenntartóra többletkötelezettség hárul. A házirend az iskola belső életét szabályozza. Hatályos az iskola teljes területén, illetve szervezett iskolai rendezvényeken és a Nevelési programban meghatározott iskolán kívüli rendezvényeken, ha a rendezvényen való részvétel az iskola szervezésében történik. A házirend megtekinthető az intézmény honlapján, megtalálható az oktatási egység vezetőjénél, az osztályfőnöknél, az iskolai könyvtárban.

Tanulók jogai:

 • a tanuló személyiségét, emberi méltóságát és jogait tiszteletben kell tartani, és védelmet kell számára biztosítani fizikai és lelki erőszakkal szemben. A tanuló nem vethető alá testi és lelki fenyítésnek, kínzásnak, kegyetlen, embertelen, megalázó büntetésnek vagy bánásmódnak.
 • képességeinek, érdeklődésének, adottságainak megfelelő nevelésben és oktatásban részesüljön, képességeit figyelembe véve szabadon tovább tanuljon.
 • az oktatási intézményben, biztonságban és egészséges környezetben neveljék és oktassák, iskolai tanulmányi rendjét pihenőidő, szabadidő, testmozgás beépítésével, sportolási, étkezési lehetőség biztosításával életkorának és fejlettségének megfelelően alakítsák
 • részére az állami iskola egész pedagógiai programjában és tevékenységében a nevelés‐ oktatás során a tájékoztatás nyújtása és az ismeretek közlése tárgyilagosan és többoldalú módon történjék.
 • az oktatási intézményben egyházi jogi személy által szervezett hit és erkölcsoktatásban vegyen részt.
 • személyiségi jogait, így különösen személyiségének szabad kibontakoztatásához való jogát, önrendelkezési jogát, cselekvési szabadságát, családi élethez és magánélethez való jogát a nevelési, oktatási intézmény tiszteletben tartsa, e jogának gyakorlása azonban nem korlátozhat másokat ugyanezen jogainak érvényesítésében, továbbá nem veszélyeztetheti a saját és társai, a nevelési, oktatási intézmény alkalmazottai egészségét, testi épségét, valamint a művelődéshez való jog érvényesítéséhez szükséges feltételek megteremtését, fenntartását.
 • állapotának, személyes adottságának megfelelő megkülönböztetett ellátásban, különleges gondozásban, rehabilitációs célú ellátásban részesüljön, és életkorától függetlenül a pedagógiai szakszolgálat intézményéhez forduljon segítségért. Indokolt esetben az oktatási jogok biztosához
 • az oktatási intézményben, családja anyagi helyzetétől függően, külön jogszabályban meghatározott esetekben kérelmére térítésmentes vagy kedvezményes étkezésben, tanszerellátásban részesüljön, továbbá, hogy részben vagy egészben mentesüljön, az e törvényben meghatározott, a gyermekeket, tanulókat terhelő költségek megfizetése alól, vagy engedélyt kapjon a fizetési kötelezettség teljesítésének halasztására vagy a részletekben való fizetésre.
 • kollégiumi ellátásban részesüljön. Jelenleg a kollégium más fenntartó hatásköre alá tartozik. A kollégiumra vonatkozó rendelkezések, szabályok annak házirendjében találhatóak.
 • válasszon a Nevelési program keretei között a választható tantárgyak, foglalkozások, ezen belül oktatók közül.
 • igénybe vegye az iskolában és kollégiumban rendelkezésre álló eszközöket, az iskola és kollégium létesítményeit és az iskolai, kollégiumi könyvtári szolgáltatást.
 • rendszeres egészségügyi felügyeletben és ellátásban részesüljön.
 • hozzájusson jogai gyakorlásához szükséges információkhoz, tájékoztassák a jogai gyakorlásához szükséges eljárásokról.
 • részt vegyen a diákkörök munkájában, és kezdeményezze azok létrehozását, tagja legyen iskolai, művelődési, művészeti, ismeretterjesztő, sport és más köröknek,
 • az emberi méltóság tiszteletben tartásával szabadon véleményt nyilvánítson minden kérdésről, az őt nevelő és oktató munkájáról, az iskola, kollégium működéséről, továbbá tájékoztatást kapjon, személyét és tanulmányait érintő kérdésekről, valamint e körben javaslatot tegyen, továbbá kérdést intézzen az iskola, a kollégium vezetőihez, oktatóihoz, a diákönkormányzathoz, és arra legkésőbb a megkereséstől számított tizenöt napon belül érdemi választ kapjon,
 • vallási, világnézeti vagy más meggyőződését, nemzetiségi önazonosságát tiszteletben tartsák, és azt kifejezésre juttassa, feltéve, hogy e jogának gyakorlása nem ütközik jogszabályba, nem sérti másoknak ezt a jogát, és nem korlátozza a társai tanuláshoz való jogának gyakorlását.
 • jogszabályban meghatározottak szerint vendégtanulói jogviszonyt létesítsen.
 • jogai megsértése esetén jogszabályban meghatározottak szerint eljárást indítson.
 • személyesen vagy képviselői útján jogszabályban meghatározottak szerint részt vegyen az érdekeit érintő döntések meghozatalában.
 • kérje a foglalkozásokon való részvétel alóli felmentését.
 • kérelmére jogszabályban meghatározott eljárás szerint független vizsgabizottság előtt adjon számot tudásáról,
 • kérje az átvételét másik nevelési-oktatási intézménybe,
 • választó és választható legyen a diákképviseletbe,
 • a diákönkormányzathoz fordulhasson érdekképviseletért, továbbá e törvényben meghatározottak szerint kérje az őt ért sérelem orvoslását,
 • kérelmére,- indokolt esetben - szociális ösztöndíjban, szociális támogatásban részesüljön, amennyiben ilyen jellegű támogatásra a fedezet a költségvetésben rendelkezésre áll.
 • a 18. életévét betöltött, engedéllyel rendelkező tanuló a nagy szünetben csak a kijelölt helyen dohányozzon.
 • A tanuló jogainak gyakorlása során nem sértheti társai és a közösség

 

Nagykorú és cselekvőképes tanuló esetén e törvénynek a szülő jogaira és kötelességeire vonatkozó rendelkezéseit nem kell alkalmazni. Ha e törvény vagy a végrehajtására kiadott jogszabály a szülő, a szülői szervezet vagy a szülők képviselője részére kötelezettséget vagy jogot állapít meg, nagykorú tanuló esetén a kötelezettségek teljesítése, a jogok gyakorlása a tanulót, a diákönkormányzatot, a tanulók képviselőjét illeti meg vagy terheli. Ha a nagykorú tanuló önálló jövedelemmel nem rendelkezik és a szülővel közös háztartásban él, a tanulói jogviszony, kollégiumi tagsági viszony megszűnésével, a tanuló tanulmányi kötelezettségének teljesítésével és a fizetési kötelezettséggel járó iskolai, kollégiumi döntésekről a szülőt is értesíteni kell.

 

Tanuló kötelessége, hogy:

 • részt vegyen a kötelező és a választott foglalkozásokon és szakmai gyakorlatokon,
 • eleget tegyen rendszeres munkával és fegyelmezett magatartással, képességeinek megfelelően tanulmányi kötelezettségének,
 • életkorához és fejlettségéhez, továbbá iskolai és kollégiumi elfoglaltságához igazodva, pedagógus felügyelete, szükség esetén irányítása mellett a házirendben meghatározottak szerint közreműködjön sajátkörnyezetének és az általa alkalmazott eszközöknek a rendben tartásában, a tanítási órák, kollégiumi foglalkozások, rendezvények előkészítésében, lezárásában,
 • megtartsa az iskolai tanórai és egyéb foglalkozások, a kollégiumi foglalkozások, az iskola és a kollégium helyiségei és az iskolához, kollégiumhoz tartozó területek használati rendjét, a gyakorlati képzés rendjét, az iskola, a kollégium szabályzatainak előírásait,
 • óvja saját és társai testi épségét, egészségét, a szülő hozzájárulása esetén részt vegyen egészségügyi szűrővizsgálaton, elsajátítsa és alkalmazza az egészségét és biztonságát védő ismereteket, továbbá haladéktalanul jelentse a felügyeletet ellátó pedagógusnak vagy más alkalmazottnak, ha saját maga és társait, az iskola, kollégium alkalmazottait vagy másokat veszélyeztető állapotot, tevékenységet vagy balesetet észlelt,
 • megőrizze, továbbá az előírásoknak megfelelően kezelje a rábízott vagy az oktatás során használt eszközöket, óvja az iskola létesítményeit, felszereléseit. Az intézmény hatósági eljárást kezdeményezhet.
 • az iskola, kollégium vezetői, pedagógusai, alkalmazottai, tanulótársai emberi méltóságát és jogait tiszteletben tartsa, tiszteletet tanúsítson irántuk, segítse rászoruló tanulótársait,
 • megtartsa az iskolai SZMSZ-ben, továbbá a házirendben foglaltakat.
 • ismerje meg az iskolai hagyományokat.
 • az oktatás során rábízott eszközöket megőrizze, megfelelően
 • a szükséges és előírt felszerelést magával hozza az oktatásra.

 

A házirend szabályozza:

 

 1. A tanuló illetve a képzésben résztvevő személy távolmaradásának, mulasztásának, késésének igazolására vonatkozó előírásokat

A szaktanár kötelessége, hogy a naplóban jelölje a hiányzó tanulókat, valamint a késés időtartamát a napló vezetésére megadott határidőn belül.

Ha a tanuló a tanórai foglalkozás kezdetére nem érkezik meg, a késést a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet alapján igazolnia kell. Ha ez hitelt érdemlően nem történik meg, a késés igazolatlannak minősül. A késések idejét össze kell adni. Amennyiben ez az idő eléri a tanórai foglalkozás időtartamát, a késés egy igazolt vagy igazolatlan órának minősül.

Tanévenként 20 óra hiányzást a szülő igazolhat, melyet előre meg kell beszélni az osztályfőnökkel, kivéve, ha rendkívüli, előre nem látható és nem tervezett esemény történt. Ebben az esetben a szülő kötelessége az osztályfőnököt az első tanítási óra megkezdése előtt értesíteni.

Rendkívüli esetben, külön előzetes írásbeli kérelemre, az intézményvezető igazolt hiányzást engedélyezhet.

Az igazolásokat a hiányzás utáni 5 munkanapon belül be kell mutatni az osztályfőnöknek, amennyiben azt a diák nem teszi meg, vagy késik vele, a mulasztott órák igazolatlannak minősülnek. Az 5 munkanap akkor is érvényben van, amennyiben a tanuló az 5 napon belül újra hiányzik. Ebben az esetben igazolását el kell juttatnia az osztályfőnöknek, valamint az osztályfőnök az újabb hiányzás napján köteles felvenni a szülővel/gondviselővel a kapcsolatot levélen keresztül jelezve a hiányzások tényét és felhívni a szülő/gondviselő figyelmét a jogkövetkezményekre. Tanévismétlés vagy osztályozó vizsga nélkül a tanuló maximum 250 órát hiányozhat. A szakképző iskolában a szakképesítés megszerzésére felkészítő szakaszban (11-12-13.évfolyam) a hiányzás az elméleti tanítási órák maximum 20 %-a lehet.

Igazolatlan hiányzás esetén értesítendők:

 

1 óra

Szülő

 

 

 

10 óra

Szülő

Gyermekjóléti

szolgálat

Járási

Gyámhivatal

 

10+10 óra

Szülő

Gyermekjóléti szolgálat

 

 

30 óra

 

Gyermekjóléti

szolgálat

Kormányhivatal

Járási Hivatal (szabálysértési hatóság

 

50 óra

 

 

Kormányhivatal

Járási

Gyámhivatal (szabálysértési hatóság)

jegyző

Államkincstár

 

Ha a nem tanköteles korú tanulónál a heti kötelező óraszámot eléri az igazolatlan órák száma (maximum 30 óra), akkor a hatályos jogszabályok figyelembevételével a tanuló törölhető a nyilvántartásból.

Ha a tanuló hiányzása egy adott tantárgyból a tanítási órák harminc százalékát meghaladja és emiatt a tanuló teljesítménye tanítási év közben nem volt érdemjeggyel értékelhető, a tanítási év végén nem minősíthető, kivéve, ha a nevelőtestület engedélyezi, hogy osztályozóvizsgát tegyen.

Igazoltan távol maradhat a tanuló az iskolából az osztályfőnökkel történt megbeszélés után vizsgánként és tanévenként:

Egy nap: Ha OKTV, OSZTV vagy országos, megyei, területi, iskolai versenydolgozatot ír, osztályozóvizsgát (vizsganaponként) tesz aznap délután.

A verseny napján kívül egy felkészülési nap adható a következő esetekben:

 • Aki a tanulmányi versenyek második fordulójába jutott
 • Középfokú vagy felsőfokú nyelvvizsga (C), előrehozott érettségi esetén (tanévenként egyszer)
 • OKTV vagy OSZTV országos döntőbe jutás esetén;
 • Jogosítványszerzés esetén (elméleti és gyakorlati vizsgákra vonatkozóan) a vizsgáztató szerv által kibocsájtott igazolás bemutatásával, vizsga fajtánként két-két napot fogad el a hiányzási rovat, egyéb kategóriájában az intézmény

 

 1. A térítési díj és a tandíj befizetésére visszafizetésére vonatkozó rendelkezéseket továbbá a tanuló illetve a képzésben résztvevő személy által előállított termék dolog alkotás vagyoni jogára vonatkozó díjazás szabályai

 

A fenntartó állapítja meg a díjakat. A fenntartó kötelezettségei és jogai a nemzeti köznevelési törvény 83. §

(2) c) pontja szerint:

„meghatározza a köznevelési intézmény költségvetését, továbbá a kérhető térítési díj és tandíj megállapításának szabályait, a szociális alapon adható kedvezmények feltételeit,”.

 

 

A térítési-díj, a tandíjfizetési kötelezettség és a szankciók jogszabályi meghatározása

Az intézmény igazgatója a tanuló által fizetendő térítési díj, vizsgadíj és tandíj összegéről határozatban értesíti a szülőt, megjelölve a határozatban a tanuló által igénybe vett szolgáltatás térítési díjának, illetve tandíjának alapösszegét, a szociális helyzet és a tanulmányi eredmény alapján figyelembe vett kedvezmény mértékét, valamint a jogorvoslat lehetőségét és módját.

A 229/2012 (VIII.28.) Kormányrendelet 34. § értelmében:

 1. Térítési díj ellenében igénybe vehető ellátások

Szakgimnáziumban, szakközépiskolában a tizenegyedik évfolyamtól kezdődően, továbbá szakközépiskolában a szakképzési évfolyamon tanulmányi követelmények nem teljesítése miatt  az évfolyam második alkalommal történő megismétlésekor.

 

 1. Tandíjért igénybe vehető szolgáltatások
 • A nevelési programhoz, a helyi tantervhez (alaptevékenységhez) nem kapcsolódó nevelés és oktatás, valamint az ezzel összefüggő más szolgáltatás.
 • Szakgimnáziumban a tizenegyedik évfolyamtól kezdődően, továbbá a szakközépiskolában a szakképzési évfolyamon tanulmányi követelmények nem teljesítése miatt az évfolyam harmadik és további alkalommal történő megismétlésekor a jogszabályban meghatározottak.
 • Tanulói jogviszony megszűnése vagy érettségi bizonyítvány megszerzése után megkezdett érettségi vizsga és szakmai vizsga, beleértve a javító és pótló vizsgát is, továbbá a tanulói jogviszony fennállása alatt megkezdett, de be nem fejezett vizsga esetén a második vagy további javítóvizsga.
 • Egyéb jogszabályokban vagy a fenntartó által meghatározott esetekben

·        Bizonyítvány másodlatért, cseréért igazgatási díjat kell fizetni.

 • Az intézmény épületének és eszközeinek bérbeadása során a bérleti díjat a fenntartó gazdaságossági számítások után állapítja

 

 1. A térítési díj és tandíj befizetésére vonatkozó szabályok
 • A befizetés időpontja: havi szolgáltatások esetén a tárgyhónapot megelőző három
 • Egyéb esetben félévenként történik.
 • A tandíj visszatérítésére lehetőség

 

d) A tanuló által előállított termék, dolog, alkotás vagyoni jogára vonatkozó díjazás

 szabályai

 • A tanuló helyett az iskola szerzi meg a vagyoni jogokat minden olyan, a birtokába került dolog felett, amelyet a tanuló állított elő a tanulói jogviszonyából eredő kötelezettségének teljesítésével összefüggésben, illetve a tanulói jogviszonyhoz kapcsolódó, azonban az abból származó kötelezettségekhez nem kötődő feladatok teljesítésekor.
 • A tanulót díjazás illeti meg, ha az iskola az adott termék vagyoni vagy tulajdoni jogát másra ruházza át.
 • Ha az iskola a dologgal kapcsolatos vagyoni jogokat nem szerzi meg, köteles azt kérelemre, a tanuló részére az iratkezelésre vonatkozó rendelkezések megtartása mellett a jogviszony megszűnésekor
 • Az 1. és 2. pontban meghatározott esetben a tanulót megfelelő díjazás illeti meg. A megfelelő díjazásban a tanuló tizennegyedik életévét be nem töltött tanuló esetén szülője egyetértésével, és a nevelési, oktatási intézmény állapodik meg a fenntartó jóváhagyásával, ha a vagyoni jog átruházása alkalomszerűen, egyedileg elkészített dologra vonatkozik. A tanítási órák keretében, a tanítási folyamat részeként, rendszeresen, osztály, csoport keretében elkészített dolgok vagyoni jogának átruházása esetén a megfelelő díjazást a teljes oktatási folyamatban részt vevők által végzett tevékenységre megállapítható eredmény (nyereség) terhére kell megállapítani.

 

 1. A szociális ösztöndíj a szociális támogatás megállapításának és felosztásának elvei a nem alanyi jogon járó tankönyvtámogatás elvei az elosztás rendje

Rendkívüli szociális támogatásra javaslatot tehet az osztályfőnök, a diákönkormányzat, az ifjúságvédelmi felelős.

 

 1. A tanulók részére biztosított szociális támogatások odaítéléséről, amennyiben erre van lehetőség, az iskola intézményvezetője, a gyermekvédelmi felelős nevelő és az osztályfőnök véleményének kikérése után dönt. A szociális támogatások odaítélésénél, amennyiben erre az iskola jogosult és van rá lehetőség, előnyt élvez az a tanuló:
 • akinek egyik vagy mindkét szülője munkanélküli,
 • akit az egyik szülő egyedül nevel, akinél a család egy főre jutó havi jövedelme nem éri el a mindenkori legalacsonyabb munkabér 50 %-át,
 • ha magatartása és tanulmányi munkája ellen nincs kifogás.

 

 1. A tanulók illetve a képzésben részt vevő személyek véleménynyilvánítás a Na és rendszeres tájékoztatásának rendje és formái

*Osztályfőnöki óra hetente egy alkalommal;

*Diák önkormányzati megbeszélés – havonta egy alkalommal;

*Iskolagyűlés – havonta egy alkalommal;

Ezeken a fórumokon a tanuló szóban vagy írásban kérhet tájékoztatást az őt érdeklő, érintő kérdésekkel kapcsolatban. Írásban feltett kérdéseit osztályfőnöke útján juttathatja el az érintett oktatóknak, az iskolavezetésnek, melyre a kérdezett 30 napon belül köteles érdemi választ adni.

 

 1. A tanulók illetve a képzésben résztvevő személy jutalmazására elvei és formái
 2. A középiskola dicséretben részesíti, illetve jutalmazza azokat a tanulóit, akik:
  • kiemelkedő tanulmányi eredményt érnek el;
  • kitartó szorgalmat tanúsítanak;
  • tanulmányi és sport versenyeken eredményesen szerepelnek;
  • példamutató közösségi és kulturális munkát végeznek.
 3. A jutalmak lehetséges formái:

*oklevél, könyv, és pénzjutalom;

*kirándulások, táborozások költségeihez hozzájárulás;

*külföldi kirándulás;

*a szalagavatón és a ballagáson átadott íjak,

 

 1. A tanévzáró ünnepségen átadott díjak: az év tanulója, sportolója, szervezője, szavalója: oklevél és amennyiben lehetséges pénzjutalom.
 2. az iskola tulajdonában lévő számítástechnikai eszközök (pl. tablet, laptop stb.) ideiglenes otthoni használata.

 

 1. A fegyelmező intézkedések formái és alkalmazásának elvei

 Ha a tanuló a Házirendet megszegi fegyelmező intézkedésben vagy fegyelmi büntetésben részesül. Fegyelmező intézkedések:

 • oktatói, szakoktatói figyelmeztetés
 • osztályfőnöki figyelmeztetés
 • osztályfőnöki intés
 • osztályfőnöki megrovás
 • igazgatói figyelmeztetés
 • igazgatói intés
 • igazgatói megrovás

 

Az egyes fegyelmezési fokozatok lehetséges kirovási sorrendje és a kirovás indokai

Az intézkedések formái

Oktatói, szakoktatói figyelmeztetést von maga után

A tanuló zavarja a tanórát, tanulmányi munka súlyos elhanyagolása, tanári munka akadályozása,

a szaktanárral szemben tiszteletlenül viselkedik, szaktermek engedély nélküli, vagy előírásoktól eltérő használata

 

 

Osztályfőnöki írásbeli figyelmeztetést von maga után

már kapott szaktanári figyelmeztetést, és újabb büntetést kell kiszabni,

ismétlődően tiszteletlen viselkedést mutat,

1-2 igazolatlan órája van.

már kapott osztályfőnöki szóbeli figyelmeztetést, és újabb büntetést kell kiszabni, sorozatosan tiszteletlen viselkedést mutat,

3 szaktanári figyelmeztetés,

az iskola létesítményeinek nem rendeltetésszerű használatából eredő gondatlan károkozás

az épület engedély nélküli elhagyása tanítási időben

igazolatlan távolmaradás tanítás nélküli munkanapon, ünnepségek programjáról hiányzás

a házirendben előírttól eltérő öltözet viselése ünnepélyes alkalmakkor

igazolatlan távolmaradás iskolán kívüli programokról

az iskola nevelői és alkalmazottai emberi méltóságának megsértése

a dohányzási tilalom megszegése

az iskola területének engedély nélküli elhagyása

 

 

Osztályfőnöki intésben

már kapott osztályfőnöki írásbeli figyelmeztetést, és újabb büntetést kell kiszabni,

3-5 igazolatlan órája van,

 

Osztályfőnöki megrovásban

már kapott osztályfőnöki intést, és újabb büntetést kell kiszabni,

6-10 igazolatlan órája van,

 

Igazgatói figyelmeztetésben

mások jogainak, vagy emberi méltóságának súlyos megsértése

alkohol fogyasztása tanítási időben, az iskola épületében, az iskolai rendezvényeken

agresszív viselkedés, a másik tanuló bántalmazása

saját és mások testi épségének szándékos veszélyeztetése

már kapott osztályfőnöki megrovást, és újabb büntetést kell kiszabni,

osztályfőnöki figyelmeztetés utáni 3 szaktanári

az iskola létesítményeinek nem rendeltetésszerű használatából eredő szándékos károkozás

kábítószer birtoklása, fogyasztása és terjesztése.

11-50 igazolatlan órája van,

Igazgatói intésben

már kapott igazgatói figyelmeztetést, és újabb büntetést kell kiszabni,

Igazgatói megrovásban

már kapott igazgatói intést, és újabb büntetést kell kiszabni

 

Fegyelmező intézkedést a szaktanár valamint az osztályfőnök kezdeményezhet. Fegyelmező intézkedés esetén a szaktanári, szakoktatói figyelmeztetés kivételével, a többi fokozatból csak egy adható.

 

Fegyelmi intézkedést von maga után

 • igazgatói figyelmeztetés utáni 3 szaktanári

A tanuló súlyos kötelességszegése esetén a büntetési fokozatok betartásától el kell tekinteni, s a tanulót azonnal legalább igazgatói figyelmeztetésben kell részesíteni. Súlyos kötelességszegésnek minősülnek az alábbi esetek:

 • egészségre ártalmas szerek (alkohol, drog) tiltott fogyasztása
 • ha a tanuló igazolatlan óráinak száma meghaladja a 10 órát
 • az iskola berendezési tárgyainak szándékos rongálása
 • mindazon cselekmények, melyek a büntetőtörvénykönyv alapján bűncselekménynek minősülnek

A fegyelmező intézkedéseket a naplóban fel kell tüntetni.

a tantestület által megbízott fegyelmi bizottság hoz határozatot fegyelmi eljárás keretében. a fegyelmi eljárás során a 12/2020. (ii. 7.) korm. rendelet XXVIII. fejezete -a tanuló fegyelmi felelőssége- alapján kell eljárni.

Fegyelmi büntetések: a 2011. évi CXC. tv. 58,& (4). pontja szerint:

a, megrovás,

b, szigorú megrovás,

c, meghatározott kedvezmények, juttatások csökkentése, megvonása,

d, áthelyezés másik osztályba, tanulócsoportba vagy iskolába,

e, eltiltás az adott iskolában a tanév folytatásától,

f, kizárás az iskolából.

Gyakorlati képzés keretében elkövetett kötelességszegésért a fegyelmi eljárást az iskolában kell lefolytatni a képzőhely képviselőjének részvételével.

Kollégiumi büntetésről tájékoztatni kell a tanuló osztályfőnökét.

7.      Elektronikus napló használata esetén a kiskorú törvényes képviselője részéről történő hozzáférés módja

A szülő/gondviselő az elektronikus napló használatára vonatkozó előírások szerint vesz részt a napló használatában. Használhatja mindazokat a lehetőségeket, amelyeket a program részére felkínál: megtekintheti az érdemjegyeket, hiányzásra, fegyelmezésre vonatkozó adatokat, levelet írhat a szaktanárnak, osztályfőnöknek. Elektronikus hozzáférés esetén belépési kódot kap.

 

 1. A foglalkozások közötti szünetek valamint a fő étkezésre biztosított hosszabb szünet időtartalma csengetési rendje

 

Iskolánkban tanulóink túlnyomó többsége bejáró, ezért nincs lehetőségünk a főétkezés megvalósítására, mert a csengetési rendszert a buszok indulásához igazítottuk.

 Normál nappali, csengetési rendje:

0.óra            7:15-7:55

1.óra            8:00-8:45

2.óra            8:55-9:40

3.óra            9:50-10:35

4.óra            10:55-11:40

5.óra            11:50-12:35

6.óra            12:45-13:30

7.óra            13:40-14:25

Esti oktatás csengetési rendje:

15:15-20:00 megegyezés szerinti szünetekkel

Tanműhelyi rend: a műhelyrend mellékletben található.

Tanórán kívüli foglalkozások a tanítási órák után legalább 15 perccel később kezdődhetnek, és 16 óráig be kell fejezni.

 1. A tanulók illetve a képzésben részt vevő személyek munkarendje
 2. Az intézmény a tanév szorgalmi ideje alatt tanítási napokon 6.30 órától 19.00 óráig tart nyitva. Az iskola tanulói, ha nincs szervezett foglalkozás, tanítási napokon 15:30 óra után, csak tanári felügyelettel tartózkodhatnak az iskola területén. A szokásos nyitvatartási rendtől való eltérésre az intézményvezető adhat engedélyt – eseti kérelmek alapján.
 3. A tanuló köteles az iskola munkarendje szerint megjelenni az iskolában és a gyakorlati képzést biztosító intézmény munkarendje szerint a gyakorlati oktatáson.
 4. Az iskolába kerékpárral, motorkerékpárral, autóval csak saját felelősségére járhat a tanuló, az esetleges károkért az iskola nem vállal felelősséget. Az iskola területén tanuló autóval, motorkerékpárral nem parkolhat.
 5. Csengetéskor a tanulók a kijelölt osztályteremben, zárt terem esetén a terem előtt rendben és csendben várják a tanárt. Tilos a tanítási órákon étkezni és innivalót Tilos továbbá a tanítási órákon rágógumizni.
 6. Tilos a tanítási órákon, gyakorlati és tanórán kívüli foglalkozásokon a tanóra rendjét zavaró eszközöket használni (bekapcsolt zenelejátszók, mobiltelefonok, kép és hangfelvétel készítésére alkalmas eszközök), ennek megszegése fegyelmi eljárást vonhat maga után.
 7. Tilos az iskolába behozni a törvényben meghatározott tárgyakat (tiltott jelképek, kábítószer, alkohol, tűz és balesetveszélyes vagy fenyegetésre alkalmas eszközöket).
 8. Balesetvédelmi okokból tilos testékszer, ékszer és óra viselése a testnevelésórákon, illetve a gyakorlati képzések során. Az iskolába hozott ékszerekért, a tanuláshoz nem szükséges eszközökért az iskola nem vállal felelősséget.
 9. Az iskolában tilos anyagi ellenszolgáltatás fejében szervezett, vagy engedélyhez kötött szerencse és hazárdjáték szervezése, lebonyolítása.
 10. Az iskola területén és szervezett iskolai rendezvényeken dohányozni, szeszesitalt, kábító hatású szereket fogyasztani tilos.
 11. Az ellenőrző könyvnek mindig a tanulónál kell lennie, hogy bármely iskolai munkával kapcsolatos közleményt be lehessen vezetni. Az ellenőrző könyvbe legyenek beírva a szülői és orvosi igazolások.
 12. Egy osztály egy nap max. két témazáró jellegű nagydolgozatot írhat és még egy röpdolgozatot, melyet a szaktanár 10 munkanapon belül köteles kijavítani.
 13. Az iskolai öltözet legyen egyszerű és ízléses!
 14. Az iskolai ünnepélyeken, vizsgákon az alkalomhoz illő öltözékben kell megjelenni (fehér ing vagy blúz és sötét alj, vagy kosztüm, öltöny).

Szünetekben kell előkészülni a következő órákra, átvonulni a tornaterembe, sportcsarnokba és átöltözni testnevelés órára.

Szünetben lehet étkezni, a büfé szolgáltatásait igénybe venni, a szabadtéri sportlétesítményeket használni a jelző csengetésig. A hetesek kiválasztása az osztályon belül megállapodás vagy hagyományok útján történik. A hetes megbízatása hétfőn reggel kezdődik és pénteken tanítás után ér véget. Egy osztályban mindig két hetes van. Jelenleg a kollégium más fenntartó hatásköre alá tartozik.

A hetesek feladatai:

 • számba veszik a hiányzó tanulókat;
 • a szükséges felszerelésről gondoskodnak;
 • gondoskodnak a szellőztetésről;
 • letörlik a táblát;
 • biztosítják a tantermek rendjét;
 • órakezdés után 10 perccel az igazgatóhelyettesnek jelzik, ha nem érkezett meg a tanár.
 1. A foglalkozások rendje

     A testnevelésre vonatkozó szabályok:

 1. Testnevelés órán felmentés csak orvosi igazolásra vagy tanévenként 3 alkalommal a szülő vagy a tanuló kérésére adható.
 2. Amennyiben a diáknak nincs felszerelése (fehér póló, megfelelő alsó nadrág) órai munkája elégtelen.
 3. Tanításon kívül a diákoknak a tornaterem használatát az intézményvezető, az intézményvezető helyettes és a testnevelő tanárok engedélyezhetik, amennyiben meggyőződtek arról, hogy a foglalkozás ideje alatt a felnőtt felügyelet biztosított.
 4. A tornaszoba használata tanári felügyelettel engedélyezett.
 5. A sportcsarnokba történő átvonulás során a diákok kötelesek betartani a KRESZ szabályait, valamint a tanulói jogviszonyból és egyéb kapcsolódó jogszabályokból (pl. dohányzás tilalma) adódó kötelességeket.

A diákönkormányzat

A tanulók, a tanulóközösségek és a diákkörök a tanulók érdekeinek képviseletére diákönkormányzatot hozhatnak létre. A diákönkormányzat tevékenysége a tanulókat érintő valamennyi kérdésre kiterjed. A diákönkormányzat véleményét valamennyi, a jogszabályokban előírt kérdésekben ki kell kérni.

A diákönkormányzat dönt egy tanítás nélküli munkanap felhasználásáról, a Szigeti Napok programjáról, az iskolagyűlések előkészítésében (havonta egy alkalom).

A nevelőtestület kérésére beszámol tevékenységéről.

 Szakkörök, felzárkóztatás, korrepetálás:

A foglalkozások rendjét az SZMSZ szabályozza.

 1. A tantárgyválasztással, annak módosításával kapcsolatos eljárási kérdések
  1. A tanulók 9. évfolyamon a felvételi eljárás során a jelentkezési lapon jelölik meg a választott tantárgyakat.
  2. 10/11. évfolyamon április 15-ig választhatják meg a diákok a 11. évfolyamon emelt vagy közép szintű érettségire felkészítő tantárgyakat.
  3. 11/12. évfolyam végén az igazgatóhelyettes a beadott írásbeli kérelem alapján engedélyezheti a választott tantárgy lemondását, egy új tantárgy felvételét, melynek tananyagából a tanuló köteles osztályozó vizsgát vagy különbözeti vizsgát tenni.

 

 1. A szakképző intézmény helyiségei, berendezési tárgyai, eszközei és a szakképző intézményhez tartozó területek használatának rendje
 • A tanulók a könyvtárakban a nyitvatartási rend alapján tartózkodhatnak.
 • Szünetekben a különösen nagy értékeket tartalmazó termeket zárva kell
 • A számítástechnika szaktantermekben a tanulók csak tanári felügyelettel tartózkodhatnak. 4 Az osztályfőnök által kialakított ülésrend betartása kötelező.
 • A kerékpárokat a kijelölt tárolóban kell elhelyezni!
 • Tanulók az iskolai udvar területére autóval és motorral nem hajthatnak be, nem
 • Tanítási idő alatt a tanuló az iskola területét csak indokolt esetben hagyhatja el az osztályfőnök, a szaktanár, az intézményvezető helyettes vagy az intézményvezető engedélyével. Amennyiben engedély nélkül távozik, abban az esetben utólagos igazolást az osztályfőnök nem fogad
 • Az iskola épületei tanítási napokon 6 óra 30 perctől 19 óráig vannak
 • A tanuló köteles tisztántartani környezetét, tantermét, padját, székét, szekrényét, az azokra kerülő firkákat, rágókat, szennyeződéseket el kell távolítania.
 • Az utolsó tanítási óra után a takarítók munkáját könnyítendő a tanulónak a padokat ki kell ürítenie, a székeket fel kell raknia a
 • Az általa okozott, a mindennapos használatból eredő nagyobb szennyeződéseket kiborított folyadék, ételmaradék, szemét szétszórása az iskola által biztosított eszközökkel a diák köteles feltakarítani. A hulladékot a hulladéktárolókban köteles elhelyezni, amennyiben lehetőség nyílik rá, szelektív módon.
 • A termekben lévő iskolai audiovizuális eszközöket csak tanári engedéllyel és felügyelettel használhatják a tanulók. A diákok saját tulajdonát képező lejátszókat csak a szünetben, a jelző csengetésig lehet bekapcsolni, olyan hangerővel, mely nem zavarja sem társaik, sem a felnőttek nyugalmát.
 • A tanuló köteles az iskola területén az intézmény szellemiségét, tanárainak és diáktársainak ízlését nem zavaró, az általános illemszabályokat nem sértő ruházkodási és egyéb megjelenési szabályokat

 

 1. A szakképző intézmény által szervezett, a szakképző intézmény szakmai programjának végrehajtásához kapcsolódó, szakképző intézményen kívüli rendezvényeken elvárt magatartás

Az iskola által szervezett, kötelező iskolán kívüli rendezvényeken, a programon résztvevőknek a kulturált viselkedés szabályai szerint kell tevékenységüket végezni. A tanárokkal megbeszélt szabályokat a tanulóknak kötelességük betartani, annak elmulasztása vagy megszegése esetén a tanuló kizárható a programokból, és fegyelmező intézkedésben vagy fegyelmi büntetésben részesíthető.

Minden tanulóval szemben támasztott alapvető elvárás, hogy iskolán kívüli magatartásával ne csorbítsa az iskola hírnevét.

Az alábbi szabályok betartása valamennyi tanulóra nézve alapvetően elvártak az iskolán kívüli kötelező rendezvényeken:

 • Tartsa be az őt kísérő felnőttek utasításait.
 • Tartsa be a közlekedési szabályokat.
 • Alkalomhoz és helyhez illő ruházatot és felszerelést használjon.
 • Felszerelését, ruházatát tartsa
 • Tartsa be a megbeszélt időpontokat.
 • Nyilvános helyeken (közlekedési eszközökön, közterületen, szálláshelyen, vendéglátó-ipari egységekben stb.) az általánosan elvárható kulturált magatartást valósítson meg (kerülje a hangoskodást, az udvariatlan magatartást, a durva, trágár szavak használatát, a tudatmódosító szerek beszerzését, használatát, terjesztését, ezek hatása alatti megjelenést).
 • Óvja környezetét, mások eszközeit, tulajdonát, vagyontárgyait, a természeti és történelmi értékeket.

 

 1. Egyéb előírások
 2. A szülők a házirendet a szülői értekezleten ismerhetik meg, valamint letölthetik az iskola honlapjáról.
 3. Az intézmény területén idegenek csak az intézményvezető vagy helyettese engedélyével tartózkodhatnak.
 4. Az intézmény területén nem oktatási, nevelési célú tevékenységet folytatni csak az intézményvezető vagy helyettese engedélyével
 5. A tanuló az intézményvezető (és kiskorú tanuló esetén szülőjének (gondviselőjének) hozzájárulása nélkül nem nyilatkozhat sajtó és média számára.

 

 1. . A tanulók által behozott dolgokra vonatkozó kitételek: A Házirend a tanulói jogviszonyból származó kötelezettségek teljesítéséhez, jogok gyakorlásához nem szükséges dolgok bevitelét megtiltja. Rendkívüli esetben (pl. projektmunka, gyűjtőmunka, kiállítás stb.) a szaktanár engedélyével, korlátozott időtartamra bevihető. Ha az előírt szabályokat megszegik, az esetlegesen bekövetkezett kárért az intézmény nem felel. Az ennek ellenére bevitt dolgok, eszközök révén amennyiben károkozás történik, a PTK ide vonatkozó részei irányadók, valamint a tanuló fegyelmi eljárás alá vonható.

 

f)   Osztályozó és javító vizsgák rendje: A negyedévente esedékes osztályozó vizsgák és javító vizsgák tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményeit, a vizsgák pontos idejét, az osztályozó és javító-vizsgára jelentkezés módját és határidejét az iskola pedagógiai programja tartalmazza.

g)  A tankönyvellátás rendje: Az igazgató által megbízott tankönyvfelelős a szaktanárok véleményének kikérésével elkészíti a tankönyvrendelést, a mindenkori jogszabályoknak megfelelően. Az ingyenes tankönyvellátásra jogosult diákok számára a tankönyveket az iskolai könyvtár állományból biztosítjuk. A tanulók és az oktatók a tanév során szükséges köteteket, a szükséges oktató kézikönyveket a könyvtárból kölcsönözhetik.

15. Véleményezés, átadás

 1. A diákönkormányzat, a szülői közösség és az intézményi tanács véleményét a házirend elfogadása előtt ki kell kérni (melléklet).
 2. A házirend nyilvános, azt az intézmény honlapján nyilvánosságra kell
 3. A házirend érdemi változásakor a szülőt, a tanulót tájékoztatni

Záradék

A Házirend módosítására a tanulók, a oktatók közösségének legalább 10%-a írásos javaslatot tehet, melyre 30 tanítási napon belül érdemi választ kell kapjon.

A Házirend az elfogadásától a következő módosításig, vagy az új Házirend elfogadásáig érvényes. A Házirendet ismertetni kell az év eleji osztályfőnöki órákon a tanulókkal, az első szülői értekezleten a szülőkkel, továbbá az újonnan belépő dolgozókkal, valamint a tanév közben érkező diákokkal.

A nevelőtestület jelen Házirendet 2022. augusztus 31-én elfogadta, és az első iskolagyűlésen kihirdetésre került.

Ezzel egyidejűleg a 2021.augusztus 31-én elfogadott és 2021. szeptember 01-én kihirdetésre került Házirend hatályát veszti.

 

Hegyesi Sándor

igazgató

Kelt: Szeghalom, 2022. 08. 31.

 

 

Házirend

Az iskola házirendje


Partnereink

SZC logo

Gyulai Szakképzési Centrum


Gyulai SzC Szigeti Endre Technikum és Szakképző Iskola

5520 Szeghalom, Ady Endre utca 3.

Telefon: +36-66-218-909

E-mail: szeghalom@gyszc.hu

OM azonosító: 203069/033


2024Gyulai SzC Szigeti Endre Technikum és Szakképző Iskola