SZC logo

Gyulai Szakképzési Centrum

OM kód: 203069/033 | 5520 Szeghalom, Ady Endre utca 3.

Intézmény logo

Gyulai SzC Szigeti Endre Technikum és Szakképző Iskola

HírekKözérdekű adatok
Széchenyi 2020

Tanév rendje

Aktuális információ

A tanév rendje (22/2022. (VII. 29.) BM rendelet)

A 2019. évi LXXX. törvény a szakképzésről: 34. §

 • A szakképző intézményben
 • a tanév szeptember elsejétől a következő év augusztus hónapjának utolsó napjáig,
 • a tanítási év – az érettségi vizsga, illetve a szakmai vizsga évét kivéve – szeptember első munkanapjától a következő év június tizenhatodikát megelőző utolsó munkanapig tart. A szakképző intézmény azon évfolyamain, amelyeken közismereti oktatás nem folyik, a szakképzés a tanév és a tanítási év rendjére tekintet nélkül is megkezdhető.
 • A szakképző intézményben a tanév rendje megegyezik a köznevelésért felelős miniszter által a köznevelési intézmények tekintetében rendeletben megállapítottakkal. A szakképző intézmény ez alapján éves munkatervet készít.
 • (3) A tanítási év – azokon az évfolyamokon, amelyeken közismereti oktatás is folyik – ötnapos tanítási hetekből áll, a szombat, a vasárnap és a munkaszüneti nap pedig tanítás nélküli pihenőnap. Ha e törvény eltérően nem rendelkezik, a tanulónak – a tanév rendjében meghatározottak szerint – a tanítási évben legalább három alkalommal, legkevesebb hat egybefüggő napból álló tanítási szünetet és a Kormány rendeletében meghatározott esetben rendkívüli szünetet, a tanítási év utolsó napját követően a tanév végéig terjedő időszakban pedig legalább harminc egybefüggő napból álló nyári szünetet kell biztosítani.

 A tanév, a szorgalmi idő

 

A szorgalmi idő első tanítási napja

2022. szeptember 01.

(csütörtök)

A szorgalmi idő utolsó tanítási napja

2023. június 15.

(csütörtök)

Az iskola utolsó, befejező évfolyamán vagy befejező szakképzési évfolyamán az utolsó tanítási nap

 

középfokú iskolában:

2023. május 04.

 

(csütörtök)

A szorgalmi idő első félévének vége

2023. január 20.

(péntek)

Az iskolák értesítik a tanulókat, illetőleg a kiskorú tanulók szüleit az első félévben elért tanulmányi eredményekről

 

2023. január 27.

 

(péntek)

 

A tanítási napok száma – ha e rendelet másképp nem rendelkezik – száznyolcvanhárom nap.

A nappali oktatás munkarendje szerint működő technikumban százhetvenkilenc,

gimnáziumban és szakiskolában a tanítási napok száma száznyolcvan nap

Az első és a második félév (a szorgalmi idő utolsó napja) lezárását követő tizenöt napon belül az iskoláknak nevelőtestületi értekezleten el kell végezniük a pedagógiai munka elemzését, értékelését, hatékonyságának vizsgálatát.

A tanítási év lezárásának, a tanuló minősítésének, a magasabb évfolyamra lépésnek nem akadálya, ha az iskola a rendkívüli tanítási szünet elrendelése miatt kieső tanítási napokat a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 30. § (3) bekezdésében meghatározottak szerint nem tudja teljes egészében pótolni. Az iskola indokolt esetben gondoskodik az elmaradt tananyag 2023/2024. tanítási évben történő feldolgozásáról.

A tanítási év lezárását követően az iskola – ha az iskola fenntartója, működtetője azzal egyetért és az ahhoz szükséges feltételeket biztosítja – a tanulói részére pedagógiai program végrehajtásához nem kapcsolódó foglalkozásokat szervezhet, amelyeken a részvételt a tanuló, kiskorú tanuló esetén a szülő az iskola igazgatójához benyújtott kérelemben kezdeményezheti.

A2022/2023.évi átmeneti időszak téli közfoglalkoztatásával összefüggő képzési programban felnőttoktatás keretében részt vevő tanulók a 2022/2023. tanévre 2022. szeptember 1-jét követően is beiratkozhatnak.

Az EFOP-3.7.1-17 „Aktívan a tudásért” projektben felnőttoktatás keretében részt vevő tanulók a 2022/2023. tanévre 2022. szeptember 1-jét követően is beiratkozhatnak.

Tanítási szünet a szorgalmi időben

 

 

Őszi szünet

 

2022. október 29-től 2022. november 6-ig

A szünet előtti utolsó tanítási nap 2022. október 28. (péntek),
a szünet utáni első tanítási nap 2022. november 7. (hétfő).

 

 

Téli szünet

 

 

2022. december 22-től 2023. január 2-ig

 

A szünet előtti utolsó tanítási nap 2022. december 21. (szerda),
a szünet utáni első tanítási nap 2023. január 3. (kedd).

 

 

Tavasziszünet

 

 

2023. április 6-tól 2023. április 11-ig

A szünet előtti utolsó tanítási nap 2023. április 5. (szerda),
a szünet utáni első tanítási nap 2023. április 12. (szerda).

A város intézményeihez történő igazodás miatt változhat!

 Tanítás nélküli munkanapok rendje

A tanítási évben – a tanítási napokon felül – a nevelőtestület a tanév helyi rendjében meghatározott pedagógiai célra az általános iskolában, a fejlesztő nevelést-oktatást végző iskolában és az alapfokú művészeti iskolában hat, a nappali oktatás munka rendje szerint működő gimnáziumban, szakiskolában és készségfejlesztő iskolában hét, a technikumban nyolc munkanapot tanítás nélküli munkanapként használhat fel, amelyből egy tanítás nélküli munkanap programjáról – a nevelőtestület véleményének kikérésével – az iskolai diákönkormányzat jogosult dönteni, egy tanítás nélküli munkanap kizárólag pályaorientációs célra használható fel.

 

1. nap

Egyedi DÖK javaslat

2. nap

Szakképzési hét, beiskolázási nap

3. nap

Diáknap

4. nap

Sportnap

5. nap

Írásbeli érettségi vizsga - Magyar nyelv és irodalom (2023. május 08. /hétfő/)

6. nap

Írásbeli érettségi vizsga - Matematika (2023. május 09. /kedd/)

7. nap

Írásbeli érettségi vizsga – Történelem (2023. május 10. /szerda/)

8. nap

Oktatói szakmai nap, tanulmányi út

     

 

Osztálykirándulásra minden osztály egy tanítási napot használhat fel igazgatói engedéllyel.

 Az iskola a rendeletben meghatározott szünetek mellett - a tanítási év kezdő és befejező napjának változatlanul hagyásával - más időpontban is adhat a tanulóknak szünetet, valamint a szünetek kezdő és befejező napját módosíthatja, ha - az Nkt. 30. § (2) és (3) bekezdésében meghatározottak megtartásával - a heti pihenőnapon tartott tanítási nappal ehhez a szükséges feltételeket megteremti.

A rendeletben szabályozott szünetek napjain, ha azok munkanapra esnek, az iskolának - szükség esetén - gondoskodnia kell a tanulók felügyeletéről. A felügyelet megszervezéséről több iskola közösen is gondoskodhat.

A jogszabály által országosan egységesen elrendelt munkanap-áthelyezést - az Nkt. 30. (1) bekezdése értelmében - a nevelési-oktatási intézményekben is alkalmazni kell.

 

Munkaszüneti nap 2022-2023

Munkanap áthelyezés 2022-2023

2022. október 31. (hétfő)

2022. október 15. (szombat)

 

A tanulmányokat záró vizsgák rendje

 Érettségi vizsgaidőszakok,vizsganapok

 A 2022. évi október–novemberi írásbeli érettségi vizsgák

 

A

B

C

1.

Emelt szintű írásbeli érettségi vizsga

Középszintű írásbeli érettségi vizsga

 

Időpont

2.

nemzetiségi nyelv és irodalom

nemzetiségi nyelv és irodalom

2022. október 14., 8.00

3.

magyar nyelv és irodalom

magyar nyelv és irodalom, magyar mint idegen nyelv

2022. október 17., 8.00

4.

földrajz

földrajz

2022. október 17., 14.00

5.

matematika

matematika

2022. október 18., 8.00

6.

latin nyelv, héber nyelv

latin nyelv, héber nyelv

2022. október 18., 14.00

7.

történelem

történelem

2022. október 19., 8.00

8.

francia nyelv

francia nyelv

2022. október 19.,14.00

9.

angol nyelv

angol nyelv

2022. október 20., 14.00

10.

kémia, gazdasági ismeretek, katonai alapismeretek

kémia, katonai alapismeretek,

természettudomány, pszichológia

2022. október 20., 14.00

11.

ágazati és ágazaton kívüli szakmai vizsgatárgyak

ágazati és ágazaton kívüli szakmai vizsgatárgyak, vizuális kultúra

2022. október 21., 8.00

12.

filozófia

2022. október 21., 14.00

13.

német nyelv

német nyelv

2022. október 24., 8.00

14.

belügyi rendészeti ismeretek

mozgóképkultúra és médiaismeret, dráma, belügyi rendészeti ismeretek

2022. október 24., 14.00

15.

informatika

informatika

2022. október 25., 8.00

16.

orosz nyelv, egyéb, más

vizsganapon nem szereplő nyelvek

orosz nyelv, egyéb, más

vizsganapon nem szereplő nyelvek

2022. október 25., 14.00

17.

olasz nyelv

olasz nyelv

2022. október 26., 8.00

18.

biológia, társadalomismeret

biológia

2022. október 26., 14.00

19.

spanyol nyelv

spanyol nyelv

2022. október 27., 8.00

20.

fizika, ének zene

fizika, ének-zene, művészettörténet

2022. október 27., 14.00

 

A 2022. évi október–novemberi szóbeli érettségi vizsgák

 

A

B

C

1.

Emelt szintű szóbeli érettségi vizsga

Középszintű szóbeli érettségi vizsga

Időpont

2.

szóbeli vizsgák

2022. november 10–14.

3.

szóbeli vizsgák

2022. november 21–25.

 

 

 

A 2023. évi május–júniusi írásbeli érettségi vizsgák

 

 

A

B

C

1.

Emelt szintű írásbeli érettségi vizsga

Középszintű írásbeli érettségi vizsga

Időpont

2.

nemzetiségi nyelv és irodalom

nemzetiségi nyelv és irodalom

2023. május 5., 8.00

3.

magyar nyelv és irodalom

magyar nyelv és irodalom, magyar mint idegen nyelv

2023. május 8., 9.00

4.

matematika

matematika

2023. május 9., 9.00

5.

történelem

történelem

2023. május 10., 9.00

6.

angol nyelv

angol nyelv

2023. május 11., 9.00

7.

német nyelv

német nyelv

2023. május 12., 9.00

8.

informatika, digitális kultúra

2023. május 15., 8.00

9.

ének-zene, belügyi rendészeti ismeretek

ének-zene, művészettörténet, belügyi rendészeti ismeretek

2023. május 15., 14.00

10.

biológia

biológia

2023. május 16., 8.00

11.

társadalomismeret, közigazgatási ismeretek

2023. május 16., 14.00

12.

ágazati szakmai vizsgatárgyak, ágazaton belüli specializáció szakmai vizsgatárgyak

ágazati szakmai vizsgatárgyak, ágazaton belüli specializáció szakmai vizsgatárgyak

2023. május 17., 9.00

13.

kémia

kémia

2023. május 18., 8.00

14.

földrajz

földrajz

2023. május 18., 14.00

15.

orosz nyelv, egyéb, más vizsganapon nem szereplő nyelvek

orosz nyelv, egyéb, más vizsganapon nem szereplő nyelvek

2023. május 19., 8.00

16.

gazdasági ismeretek, honvédelmi alapismeretek

honvédelmi alapismeretek, természettudomány, pszichológia

2023. május 19., 14.00

17.

informatika, digitális kultúra

2023. május 22., 8.00

18.

latin nyelv, héber nyelv

latin nyelv, héber nyelv

2023. május 22., 14.00

19.

fizika

fizika

2023. május 23., 8.00

20.

vizuális kultúra

vizuális kultúra

2023. május 23., 14.00

21.

francia nyelv

francia nyelv

2023. május 24., 8.00

22.

filozófia

filozófia

2023. május 24., 14.00

23.

spanyol nyelv

spanyol nyelv

2023. május 25., 8.00

24.

mozgóképkultúra és médiaismeret, dráma

mozgóképkultúra és médiaismeret, dráma

2023. május 25., 14.00

25.

olasz nyelv

olasz nyelv

2023. május 26., 8.00

 

A 2023. évi május–júniusi szóbeli érettségi vizsgák

 

 

A

B

C

1.

Emelt szintű szóbeli érettségi vizsga

Középszintű szóbeli érettségi vizsga

Időpont

2.

szóbeli vizsgák

2023. június 7–14.

3.

szóbeli vizsgák

2023. június 19–30.

 

 

 

 1. Szakmai vizsgaidőszakok, vizsganapok

A szakmai vizsgaidőszakok rendje

2022 őszi időszak: 2022. október-novembere. 2023 tavasz: 2023 február-március, valamint 2023. május-június. A részszakma megszerzésére irányuló szakmai vizsgát az akkreditált vizsgaközpont (szakképző intézmény is 2025-ig) által meghatározott időpontban lehet tenni. A szakgimnáziumokban (technikum) és szakiskolákban (szakképző iskola) a szakmai, képesítő vizsgák időpontját az oktatásért felelős miniszter 2022. szeptember utolsó munkanapjáig teszi közzé az OH honlapján. Az interaktív vizsgatevékenység országos központi vizsganapjait a szakképzésért felelős miniszter az NSZFH és az általa vezetett minisztérium honlapján teszi közzé. A projektfeladat vizsgaidőpontját az akkreditált vizsgaközpont határozza meg. A mellék-szakképesítés megszerzésére irányuló szakmai vizsga legkésőbb a 12. évfolyam február-március időpontjáig tehető le.”

Írásbeli időpontjai:

Szakma megnevezése

Őszi időpont

Tavaszi időpontok

Október

Február

Május

Országos képzési jegyzék

Informatikai rendszerüzemeltet
(hálózati ismeretek)

2022.10.04

10:00

2023.02.07

10:00

2023.05.25

10:00

Informatikai rendszerüzemeltető
(programozás és adatbázis-kezelés)

2022.10.04

11:00

2023.02.07

11:00

2023.05.25

11:00

Szakmajegyzék szerint

Gépi és CNC forgácsoló

 

 

 

 

2023.05.16

09:00

Divatszabó (női szabó)

 

 

 

 

2023.05.16

09:00

Informatikai rendszer- és alkalmazásüzemeltető technikus

 

 

 

 

2023.05.24

09:00

Pénzügyi-számviteli ügyintéző

 

 

 

 

2023.05.25

09:00

Hegesztő

 

 

 

 

2023.05.26

09:00

Szoftverfejlesztő és -tesztelő

 

 

 

 

2023.05.31

09:00

 

Országos mérés, értékelés, szakmai ellenőrzéselrendelése
(22/2022. (VII. 29.) BM rendelete a 2022/2023. tanév rendjéről)

12. § (1) A tanév során négy országos mérés lebonyolítására kerül sor:

 1. az 80. § (1) bekezdésében meghatározott, a tanulók szövegértési, matematikai és természettudományi kompetenciáit vizsgáló bemeneti mérés a 6., a 8. és a 10. évfolyamon a miniszteri rendelet 79. § (6) bekezdésének figyelembevételével, valamint kimeneti mérés a 6–11. évfolyamokon;
 2. a miniszteri rendelet 135. §-a alapján a két tanítási nyelvű nevelést-oktatást folytató általános iskolában a bemeneti célnyelvi mérés a 6. és a 8. évfolyamon, valamint kimeneti célnyelvi mérés a 6–8. évfolyamon, amely a 6. és a 7. évfolyamon a Közös Európai Referenciakeret (a továbbiakban: KER) szerinti A2 szintű, a 8. évfolyamon a KER szerinti B1 szintű nyelvtudást méri;
 3. a b) pontban foglalt iskolák célnyelvi mérésben részt vevő tanulóinak kivételével az angol vagy a német nyelvet első idegen nyelvként tanulók körében a bemeneti idegen nyelvi mérés a 6. és a 8. évfolyamon, valamint a kimeneti idegen nyelvi mérés a 6–8. évfolyamon, amely a 6. és a 7. évfolyamon a KER szerinti A1 szintű, a 8. évfolyamon a KER szerinti A2 szintű nyelvtudást méri;
 4. kísérleti bemeneti és kimeneti mérés a 4–5. évfolyamon, amely a tanulók szövegértési és matematikai kompetenciáit vizsgáló tesztek bevezetését készíti elő.

(2) Az a)–c) pont szerinti méréseken a tanulók két mérési napon vesznek részt. A tanuló az egyik mérési napon az (1) bekezdés a) pontjában szereplő mérések közül a szövegértés és a matematika mérésen, a másik mérési napon a természettudományi mérésen és az adott tanulóra vonatkozó, az (1) bekezdés b) vagy c) pontja szerinti mérésen vesz részt, a Hivatal által meghatározott eljárásrend szerint. A d) pontban szereplő mérésben érintett tanulók egy mérési napon vesznek részt.

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott mérések előkészítéséhez szükséges, a Hivatal által meghatározott adatokat az iskolák a bemeneti mérések esetében 2022. szeptember 23-ig, a kimeneti mérések esetében 2022. november 30-ig a Hivatal által meghatározott módon küldik meg a Hivatal részére.

(4) Azok az iskolák, amelyekben a matematika tantárgyat az adott nemzetiség nyelvén oktatják, a (3) bekezdésben szereplő adatszolgáltatás során egyénenként jelzik, hogy melyek azok a tanulók, akik számára a matematika mérőeszközt a Hivatal a nemzetiség nyelvén biztosítsa. Ezek a tanulók a matematika mérést a nemzetiség nyelvén teljesítik.

(5) Az (1) bekezdésben meghatározott méréseket az iskoláknak a Hivatal által meghatározott ütemezés szerint kell lebonyolítaniuk. A bemeneti mérésekre 2022. szeptember 26. és 2022. november 30. között kerül sor. A kimeneti mérésekre 2023. március 6. és 2023. június 9. között kerül sor.

(6) A méréseket a Hivatal által elkészített – és informatikai rendszerének közvetítésével az iskolák számára elérhetővé tett – digitális mérőeszközök alkalmazásával kell lebonyolítani.

(7) Az iskolák az (1) bekezdésben meghatározott bemeneti mérések lezárásához kapcsolódó adatokat legkésőbb december 9-ig, a kimeneti mérések lezárásához kapcsolódó adatokat 2023. június 15-ig küldik meg a Hivatal részére a Hivatal által meghatározott módon.

(8) A nemzetközi mérési feladatokban az iskolák és tanulóik a Hivatal felkérése alapján vesznek részt.

(9) A tanuló eltérő ütemű fejlődéséből, fejlesztési szükségleteiből fakadó egyéni hátrányok csökkentése, továbbá az alapkészségek sikeres megalapozása és kibontakoztatása érdekében az általános iskolák 2022. október 14-ig felmérik azon első évfolyamos tanulóik körét, akiknél az óvodai jelzések vagy a tanév kezdete óta szerzett tapasztalatok alapján az alapkészségek fejlesztését hangsúlyosabban kell a későbbiekben támogatni, és ezért a pedagógus indokoltnak látja az azt elősegítő pedagógiai tevékenység megalapozásához a Diagnosztikus fejlődésvizsgáló rendszer alkalmazását. Az általános iskolák 2022. október 28-ig a Hivatal által meghatározott módon jelentik a Hivatalnak az érintett tanulók létszámát. Az e bekezdésben meghatározott vizsgálatokat az általános iskolák a kiválasztott tanulókkal 2022. december 9-ig elvégzik.

(10) Az általános iskolai feladatellátásban részt vevő nevelési-oktatási intézmények a nyolcadik évfolyamos tanulóik számára – a felnőttoktatásban tanulók kivételével – 2022. szeptember 19. és 2022. október 10. között megszervezik az Nkt. 80. § (1a) bekezdése alapján, a pályaválasztást megalapozó kompetenciák vizsgálatát a Hivatal által elkészített – és informatikai rendszerének közvetítésével az iskolák számára elérhetővé tett – digitális mérő- és támogató eszközökkel, a Hivatal által kiadott eljárásrend alkalmazásával. A vizsgálat lebonyolításához kapcsolódó adatokat az iskolák a Hivatal részére 2022. október 17-éig küldik meg, a Hivatal által meghatározott módon.

(11) A 2022/2023. tanévben az Nkt. 80. § (9) bekezdése és a szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény 35. § (5) bekezdése alapján, országos mérés, értékelés keretében a tanulók fizikai állapotának és edzettségének vizsgálatát az iskolák – az 1–4. évfolyamon, valamint a felnőttoktatásban tanulók kivételével – a nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanulók esetében 2023. január 9. és 2023. május 12. között szervezik meg. A mérés eredményeit az érintett iskolák 2023. június 15-ig töltik fel a Nemzeti Egységes Tanulói Fittségi Teszt rendszerbe.

13. § (1) 2023. január 3. és 2023. március 31. között szakmai ellenőrzés keretében meg kell vizsgálni a Hivatal által kiválasztott nevelési-oktatási intézményekben az Nkt. 27. § (11) bekezdésében foglalt mindennapos testnevelés legalább napi egy testnevelés óra keretében történő megszervezését és annak legfeljebb heti két órával történő kiváltásának módjait és dokumentálását.

(2) Az (1) bekezdés szerinti ellenőrzést a Hivatal folytatja le. Az ellenőrzésről készült jelentést a Hivatal 2023. június 30-ig küldi meg a köznevelésért felelős miniszter részére.

 

Az országos mérés, értékelés alapján meghatározott tanulói képességszint-határok

A tanulók képességszintjeinek határai a standard képességpontok skáláján

 

 

Matematika (egységesen a 6., a 8. és a 10. évfolyamon)

1. alatti szint: 1168-ig

1. szint: 1168-1304

2. szint: 1304-1440

3. szint: 1440-1576

4. szint: 1576-1712

5. szint: 1712-1848

6. szint: 1848-1984

7. szint: 1984-től

Szövegértés (egységesen a 6., a 8. és a 10. évfolyamon)

1. alatti szint: 1071-ig

1. szint: 1071-1211

2. szint: 1211-1351

3. szint: 1351-1491

4. szint: 1491-1631

5. szint: 1631-1771

6. szint: 1771-1911

7. szint: 1911-től

 

 

Országos tanulmányi versenyek meghirdetése a 2022/2023. tanévre

 A Belügyminisztérium által meghirdetett és finanszírozott tanulmányi versenyek

A tanulóknak minden versenyre abban a középiskolában kell jelentkezniük, amellyel az adott tantárgy vonatkozásában a tanulói vagy vendégtanulói jogviszonyuk fennáll. A vendégtanulói jogviszony megszűnte után a tanuló saját iskolájában jelentkezhet a versenyre abból a tárgyból is, amelyre korábbi vendégtanulói jogviszonya alapján vált jogosulttá. A jelentkezést az iskola igazgatójához kell benyújtani (jelentkezési lap: 1. sz. melléklet) a filozófia tárgy kivételével 2022. szeptember 16-áig. A filozófia verseny jelentkezési határidejét, szabályait az adott tantárgyi fejezet tartalmazza. A versenyzők jelentkeztetésére, a verseny lebonyolításához szükséges adataik rögzítésére, kezelésére és közvetítésére az OKTV adminisztrációs rendszerében (az Oktatási Hivatal által az iskolák rendelkezésére bocsátott ADAFOR nevű számítógépes program OKTV alrendszerében) kerül sor. A jelentkezéseket az iskola igazgatójának vagy a megbízottjának az OKTV adminisztrációs rendszerének (ADAFOR) iskolai programja segítségével kell rögzítenie, és azon 2022. szeptember 23-áig kell továbbítania az Oktatási Hivatalba, ahol az OKTV adminisztrációs rendszer (ADAFOR) központi programja regisztrálja azokat. A 2022. szeptember 23-ai határidő után az Oktatási Hivatal nem fogad további jelentkezéseket! A jelentkezési feltételeknek való megfelelés ellenőrzése, valamint a megfelelő kategóriába történő besorolás az igazgató feladata és felelőssége. Az iskola igazgatója a jelentkezés után hitelesíti a 3. sz. mellékletként közzétett igazolást. Az igazolást két példányban kell elkészíteni. Az egyik példányt a versenyző iskolájában kell megőrizni a tanév utolsó napjáig, a másik példányt az első fordulóból továbbjutott versenyzőnek a következő fordulóban be kell mutatnia és át kell adnia az Oktatási Hivatal képviselőjének.

 1. A köznevelésért felelős miniszter által meghirdetett és finanszírozott tanulmányi versenyek

Pályázatos tantárgyak

Nem pályázatos tantárgyak

 1. A köznevelésért felelős miniszter által meghirdetett és támogatott tanulmányi versenyek

 Országos Művészeti Tanulmányi versenyek

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium a Magyar Kereskedelmi és Iparkamarával közösen meghirdette az MKIK-nak gondozásra átadott szakképesítésekben az iskolai rendszerű nappali oktatásban részt vevő végzős tanulók számára a Szakma Kiváló Tanulója Versenyt és az Országos Szakmai Tanulmányi Versenyt.

A versenyre jelentkezni a www.szakmasztar.hu honlapon megjelenő felületen lehet. A jelentkezéshez szükséges adatok rögzítését követően a kinyomtatott jelentkezési lapot az iskola igazgatójának egyetértő, támogató nyilatkozatával együtt kell a területileg illetékes kereskedelmi és iparkamarához eljuttatni.

Jelentkezés és a jelentkezési lapok beérkezési határideje: nincs adat

 A szakmai verseny központi elődöntőből, válogatóból és döntőből áll.

Az elődöntőket követő válogatók megszervezésével kívánja az MKIK biztosítani, hogy a legfelkészültebb diákok kerülhessenek a verseny országos döntőjébe. A versenyzők az elődöntőn és a válogatón szerzett pontok alapján versenyrészenként (eredményük önállóan kerül értékelésre), szakképesítésenként külön-külön kerülnek rangsorolásra, és ennek megfelelően kerül sor a legjobbak behívására a verseny válogatójába, illetve az ezt követő országos döntőbe, figyelembe véve a szakképesítésenkénti versenyszabályzatokat.

A szakmai vizsgára történő beszámításhoz az MKIK a versenyző valamennyi versenyrészen, versenyfeladatban elért teljesítménye alapján adja ki az igazolást (minden esetben a meghirdetett komplex szakmai és vizsgakövetelményeknek megfelelően) az előírt szintet teljesítők számára.

A verseny időpontja és helye Versenynaptár nem áll rendelkezésre

Elődöntő

Helye: a területileg illetékes kereskedelmi és iparkamarák székháza:

 

 

Területi Kamara

Irányító-szám

 

Cím

Szakképzési igazgató/
vezető neve

 

E-mail cím

 

Telefon

Békés Megyei

Kereskedelmi és Iparkamara

 

5600

Békéscsaba, Penza lkt. 5.

Mészárosné Szabó Anna

anna.szabo@

bmkik.hu;bmkik@bmkik.hu

66/324-

976/114

 

SZKTV és OSZTV versenycsoportok, szakképesítések és az elődöntő időpontjai

Kezdés időpontja egységesen 10.00 óra

A nemzetgazdasági miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelettel kiadott szakmai és vizsgakövetelmények szerint

Hegesztő

Gépi és CNC forgácsoló

Divatszabó (Női szabó)

A nemzeti fejlesztési miniszter ágazatába tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 35/2016. (VIII. 31.) NFM rendelettel kiadott szakmai és vizsgakövetelmények szerint

Informatikai rendszer- és alkalmazásüzemeltető, Szoftverfejlesztő és tesztelő

 • A felsorolás tartalmazza azoknak a tanulmányi versenyeknek a jegyzékét, amelyeket az oktatásért felelős miniszter hirdet meg az iskolák részére, továbbá amelyeket pályáztatás nélkül anyagilag és szakmailag támogat.
 • Az iskola a munkatervében határozza meg azokat a tanulmányi versenyeket, amelyekre felkészíti a tanulókat.
 • Az iskola a jegyzékben nem szereplő tanulmányi versenyre, továbbá diákolimpiára is felkészítheti a tanulókat. Ha az adott versenyt a munkaterv elfogadásakor még nem hirdették meg, akkor a felkészítést a munkatervben való feltüntetés nélkül is elvégezheti. Ha a versenyek anyagi ráfordítást igényelnek, akkor a fenntartó egyetértése szükséges.
 • A szakképzés tanulmányi versenyei tekintetében az (1) és a (3) bekezdésben foglaltakat azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a szakképesítésért felelős miniszter az általa meghirdetett szakmai tanulmányi versenyre vonatkozó felhívásnak a Magyar Közlöny mellékleteként megjelenő Hivatalos Értesítőben történő megjelentetéséről (Mikor ????) gondoskodik, egyúttal intézkedik a felhívásnak a kormányzati portálon való közzétételéről.

A középfokú iskolai felvételi eljárás lebonyolításának ütemezése

 

A középfokú iskolai, a kollégiumi felvételi eljárás, valamint az Arany János Programokkal kapcsolatos feladatok lebonyolításának ütemezése a 2022/2023. tanévben

 

1.

Határidők

Feladatok

2.

2022. szeptember 9.

A köznevelésért felelős miniszter pályázatot hirdet az Arany János Tehetséggondozó Programba és az Arany János Kollégiumi Programba történő jelentkezésről.

3.

2022. szeptember 30.

A Hivatal a honlapján közlemény formájában nyilvánosságra hozza a középfokú iskolák tanulmányi területeinek meghatározási formáját.

4.

2022. október 20.

A középfokú iskolák a középfokú intézmények felvételi információs rendszerében – a Hivatal által közzétett közleményben foglaltak szerint – meghatározzák tanulmányi területeiket, és rögzítik a felvételi eljárásuk rendjét tartalmazó felvételi tájékoztatójukat.

5.

2022. október 20.

A középfokú iskolák, kollégiumok nyilvánosságra hozzák a honlapjukon a felvételi tájékoztatójukat.

6.

2022. október 31.

Az általános iskola tájékoztatja a nyolcadik évfolyamos tanulókat a felvételi eljárás rendjéről.

7.

2022. október 31.

Az általános iskola tájékoztatja a hetedik évfolyamra járó tanulók szüleit arról, hogy gyermekük iskoláztatásával kapcsolatos kérdésben a szülők közösen döntenek, valamint arról, hogy ha az iskolaválasztással kapcsolatban a szülők vagy a szülő és a gyermek között vita van, annak eldöntése a gyámhatóság hatáskörébe tartozik, és gyermekük felvételi lapjait az általános iskola a gyámhatósági döntés szerint továbbítja.

8.

2022. november 16.

A Hivatal közzéteszi a 6 és 8 évfolyamos gimnáziumi központi írásbeli felvételi vizsgát szervező gimnáziumok, továbbá a nyolcadik évfolyamosok számára központi írásbeli felvételi vizsgát szervező intézmények jegyzékét.

9.

2022. december 2.

A tanulók jelentkezése a központi írásbeli felvételi vizsgára közvetlenül a központi írásbeli felvételi vizsgát szervező – az Arany János Tehetséggondozó Programra történő pályázat benyújtása esetén a pályázatban megjelölt – intézménybe.

10.

2022. december 9.

A központi írásbeli felvételi vizsgát szervező intézmények eddig az időpontig jelentik a Hivatalnak – a Hivatal által meghatározott módon – a hozzájuk a központi írásbeli felvételi vizsgákra jelentkezők alapján a feladatlapigényüket.

11.

2022. december 9.

Az Arany János Tehetséggondozó Programra történő pályázatok benyújtása.

12.

2023. január 19.

Az Arany János Kollégiumi Programba történő pályázatok benyújtása.

13.

2023. január 20.

Az Arany János Tehetséggondozó Programba tartozó intézmények megszervezik a találkozást a programba jelentkezőkkel.

14.

2023. január 21.

Az általános felvételi eljárás kezdete.

15.

2023. január 21. 10.00

Központi írásbeli felvételi vizsgák az érintett 6 és 8 évfolyamos gimnáziumokban. Központi írásbeli felvételi vizsgák a kilencedik évfolyamra és az Arany János Tehetséggondozó Programba jelentkezők számára az érintett intézményekben.

16.

2023. január 31. 14.00

Pótló központi írásbeli felvételi vizsgák a 6 és 8 évfolyamos gimnáziumokban, továbbá a kilencedik évfolyamra, valamint az Arany János Tehetséggondozó Programba jelentkezők számára azoknak, akik az előző írásbelin alapos ok miatt nem tudtak részt venni.

17.

2023. február 1.

Az Arany János Tehetséggondozó Programba tartozó intézmények megszervezik a találkozást a programba jelentkező, a pótló írásbelin részt vett tanulókkal.

18.

2023. február 10.

A központi írásbeli felvételi vizsgát szervező intézmények a Hivatal által meghatározott módon értesítik az írásbeli eredményéről a tanulókat.

19.

2023. február 10.

Az Arany János Tehetséggondozó Programban és az Arany János Kollégiumi Programban részt vevő intézmények a programra benyújtott pályázatok eredményéről – egymás egyidejű előzetes értesítésével és a köznevelésért felelős miniszter bevonásával – értesítik az érintett törvényes képviselőket, tanulókat és általános iskolákat.

20.

2023. február 22.

Az általános iskola továbbítja a tanulói jelentkezési lapokat a középfokú iskoláknak, a tanulói adatlapot a Hivatalnak.
(A 6 és 8 évfolyamos gimnáziumba történő jelentkezésről a tanuló közvetlenül is továbbíthatja a jelentkezési lapot a gimnáziumnak, a tanulói adatlapot a Hivatalnak.)

21.

2023. február 27. –
március 14.

A szóbeli vizsgák az általános felvételi eljárás keretében.

22.

2023. március 17.

A középfokú iskola eddig az időpontig nyilvánosságra hozza a jelentkezők felvételi jegyzékét.

23.

2023. március 21–22.

A tanulói adatlapok módosításának lehetősége az általános iskolában.

24.

2023. március 23.

Az általános iskola eddig az időpontig elzárva őrzi az eredeti, korábban beküldött tanulói adatlap egyik példányát, és a módosító tanulói adatlapot továbbítja a Hivatalnak.

25.

2023. március 28.

A Hivatal elektronikus formában megküldi a középfokú iskoláknak a hozzájuk jelentkezettek listáját ABC sorrendben.

26.

2023. április 3.

A Hivatal a módosító tanulói adatlapok alapján kiegészíti a jelentkezettek listáját.

27.

2023. április 13.

A középfokú iskola igazgatója az ideiglenes felvételi rangsort – a Hivatal által meghatározott módon – megküldi a Hivatalnak.

28.

2023. április 21.

A Hivatal kialakítja a végeredményt az igazgatói döntések és tanulói adatlapok egyeztetése alapján, és elküldi azt a középfokú iskoláknak (egyeztetett felvételi jegyzék).

29.

2023. április 28.

A felvételt hirdető középfokú iskolák megküldik a felvételről vagy az elutasításról szóló értesítést a jelentkezőknek és az általános iskoláknak.

30.

2023. május 8–19.

Rendkívüli felvételi eljárást kell tartani, ha az általános felvételi eljárás keretében a felvehető létszám 90%-ánál kevesebb tanulót vettek fel.

31.

2023. május 8. –
augusztus 31.

A középfokú iskola igazgatója rendkívüli felvételi eljárást írhat ki.

32.

2023. május 19.

A 2023. május 19-ig megtartott rendkívüli felvételi eljárást meghirdető iskola igazgatója dönt a felvételi kérelmekről.

33.

2023. június 1.

A benyújtott kérelmek alapján lefolytatott jogorvoslati eljárás befejezése a fenntartónál.

34.

2023. június 21–23.

Beiratkozás a középfokú iskolákba.

 

 

A 2022-2023 tanév rendje, fontosabb eseményei


Partnereink

SZC logo

Gyulai Szakképzési Centrum


Gyulai SzC Szigeti Endre Technikum és Szakképző Iskola

5520 Szeghalom, Ady Endre utca 3.

Telefon: +36-66-218-909

E-mail: szeghalom@gyszc.hu

OM azonosító: 203069/033


2024Gyulai SzC Szigeti Endre Technikum és Szakképző Iskola